آموزش جدیدترین یقه حلزونى طرح آبشارى

آموزش جدیدترین یقه حلزونى طرح آبشارى توسط خانم شفیعیان

آموزش آستین پفی

آموزش آستین پفی توسط خانم شفیعیان

الگوسازى تور رنگ بدن و یقه گرد فانتزی

آموزش الگوسازى تور رنگ بدن ویقه گرد فانتزى توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی زیپ مخفی

آموزش زیپ مخفی توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی آستین رگلان ساده

آموزش آستین رگلان ساده توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی آستین رگلان

آموزش آستین رگلان توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی دوخت لباس دكلته توسط خانم شفیعیان

آموزش دوخت لباس دكلته توسط خانم شفیعیان

آشنایی در رشته مولاژ

آشنایی در رشته مولاژ با توضیحات خانم شفیعیان