آموزش دوره هاى تخصصى لباس مجلسى

آموزش دوره هاى تخصصى لباس مجلسى توسط خانم شفیعیان

آموزش الگو سازى یقه آمریکایی

آموزش ویدیویی الگو سازى یقه آمریکایی توسط خانم شفیعیان

آموزش دوخت گوده لباس مجلسى

آموزش دوخت گوده لباس مجلسى توسط خانم شفیعیان

آموزش بافت روی پارچه هاى كشى

آموزش بافت روی پارچه هاى كشى توسط خانم شفیعیان

آموزش بدون الگوى دامن تنگ

آموزش بدون الگوى دامن تنگ توسط خانم شفیعیان

آموزش تیشرت چپ و راست

آموزش تیشرت چپ و راست توسط خانم شفیعیان

آموزش دوخت یقه هفت

آموزش دوخت یقه هفت توسط خانم شفیعیان

دوخت زیپ به روش فیلتاپى روى كاپشن

آموزش دوخت زیپ به روش فیلتاپى روى كاپشن پشم شیشه دوزى توسط خانم شفیعیان آموزشگاه طراحى و دوخت كلبه هنر