شلوار

آموزش دوخت زیپ شلوار

آموزش دوخت زیپ شلوار توسط خانم شفیعیان

دوره شلوار دوز با متد مولر از سه شنبه ٢ خرداد

دوره شلوار دوز با متد مولر از سه شنبه ٢ خرداد در اموزشگاه برگزار ميگردد.
روزها : شنبه و سه شنبه

ثبت نام شلوار دوز