سوزن

موارد استفاده از سوزنهاى چرخ خياطى بسته به شماره انها

☑️ ١- سوزن شماره ٩ جهت دوخت روى پارچه هاى لطيف و ابريشم طبيعى.
☑️ ٢- سوزن شماره ١١ جهت حرير و سيلك و پارچه هاى خيلى ظريف بافت و ژرسه و مورد استفاده براى گلدوزى با نخهاى ابريشمى.
☑️ ٣- سوزن شماره ١٢ بهترين شماره سوزنها ميباشد كه براى اكثر پارچه ها مورد استفاده قرار ميكيرد.
☑️ ٤- سوزن شماره ١٤ جهت پارچه هاى ضخيم و كوبيده مورد استفاده در دوخت كت و پالتو.
☑️ ٥- سوزنهاى شماره ١٦ و١٨ جهت استفاده در چرخهاى صنعتى براى دوختهاى خيلى ضخيم ميباشد.