رنگ

الگوسازى تور رنگ بدن و یقه گرد فانتزی

آموزش الگوسازى تور رنگ بدن ویقه گرد فانتزى توسط خانم شفیعیان

رنگ برتر پنتون برای پائیز ۲۰۱۷

pantone grenadine fall 2017

گرنادین ( رنگ اناری) این رنگ درهفته مد نیویورک حضور پررنگی داشته و ازتونالیته های بسیار محرک و زنده رنگ قرمز می باشد. کسیکه آن را انتخاب می کند قطعاً ازاعتماد به نفس خوبی برخوردار است.
این رنگ در همه جا از پوشاک گرفته تا لوازم آرایش ( مثلاً رنگ رژلب) جلوه خاصی دارد.