آموزش خیاطی دوخت خطوط لباس اندام

تأثيرخطوط در لباس روى اندام

- خطوط عمودى : بيشتر در لباسهاى رسمى كاربرد دارد و اندام را بلند و باريك نشان ميدهد.

- خطوط افقى : بيشتر در لباسهاى اسپرت ولباس خواب و لباس بچه گانه كاربرد دارد واندام را پهن و كوتاه نشان ميدهد.

- خطوط منحنى : بيشتر در لباسهاى مجلسى كاربرد دارد و در ناحيه انحنا اندام را چاق تر و درشت تر نشان ميدهد.

- خطوط مايل(اريب) : بيشتر در لباسهاى شب كاربرد دارد وبه خصوصيات خطوط افقى و عمودى نزديك مى باشد ولى در كل جلب توجه بيشترى دارد.

- خطوط شكسته : بيشتر در يقه و ناحيه كمر و باسن لباس كار ميشود وتا اندازه اى خصوصيات خط مايل را داراست و افراد را نسبت به خطوط منحنى بلندتر ولاغرترنشان ميدهد.