آموزشگاه خیاطی کلبه هنر نگهداری پارچه مخمل ابریشم

نگهداری از پارچه های مخمل و ابریشم

پارچه های مخمل و ابریشم اگر تا شوند و در کمد یا چمدان نگهداری شوند، خط می اندازند و موجب از بین رفتن جلوه و بافت پارچه می‌‌شوند. این پارچه ها را دور یک استوانه بپیچید و تا نکنید.