آموزشگاه خیاطی کلبه هنر نام پروانه فنی‌ حرفه‌ا‌ی

نکته مهم در مورد آموزشگاه‌های رسمی‌

هیچ مرکز آموزشی با نام های
آکادمی مد
انستیتو مد و فشن
فناوری مد
کالج مد
پروانه تاسیس نمی گیرد.
پروانه کسب از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور با نام‌ مجتمع آموزشی و یا آموزشگاه و پروانه کسب از وزارت ارشاد با نام موسسه هنری مد و لباس صادر میشود. اگر تبلیغاتی با نام های متفاوت دیدید حتما تحقیق کنید . زیرا دیده شده با نام های مختلف وگمراه کننده وحتی بدون مجوز آموزشی با قیمتهای گزاف وبدون ارایه مدرک معتبر در حال آموزش هستند.