آموزشگاه خیاطی کلبه هنر روش آموزشی

روش آموزشی در آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

سوال اكثر هنرجويان هنگام ثبت نام اين است كه با چه روشى آموزش ميدهيد.

براى آموزش اين هنر در دنيا سه مبحث وجود دارد.
اول: آشنایی با ابزار و لوازمات كار
دوم: مبانى و اصول خياطى
سوم: برترين روشهاى آموزش و دوخت

اين ٣ اصل در تمامى برندهاى دنيا به كار گرفته ميشود.