آموزشگاه خیاطی کلبه هنر دوخت لباس مجلسی

آموزش دوخت گوده لباس مجلسى

آموزش دوخت گوده لباس مجلسى توسط خانم شفیعیان