آموزشگاه خیاطی چرخ خیاطی روغن کاری

روغن کاری چرخ خیاطی

روغن کاری در چرخ خیاطی بسیار اهمیت دارد ولی استفاده از هر نوع روغنی جایز نیست. روغن گیاهی مایع به لحاظ داشتن درصدی آب، پس از تماس با فلزات باعث اکسید وتورم سطح فلز شده ودر نهایت سفتی چرخ خیاطی را سبب میشود و رفع گیر پاژی آن هم زمان بر است.
لذا روغن پایه نفت مثل پارافین مایع ایده ال است. برای جلوگیری از حرارت بالا در بین قطعات چرخ از روغن اتومبیل استفاده نمیشود. روغن بهتر است سفید رنگ ، شل و بدون بوی نفت باشد.