دوخت زیپ به روش فیلتاپى روى كاپشن

آموزش دوخت زیپ به روش فیلتاپى روى كاپشن پشم شیشه دوزى توسط خانم شفیعیان آموزشگاه طراحى و دوخت كلبه هنر