توانايى شناخت اندام

اشنايى با اندامهاى مختلف
(نرمال-غيرنرمال)
هرچه اندام را بهتر بشناسيد در كار دوخت و دوز لباس موفق تر هستيد. توجه به اين نكته كه اندازه هاى اندام ثابت نيستند و در مراحل رشد و بلوغ و دوران مختلف از زندگى تغيير ميكنند حائز اهمييت ميباشد .
اصولا اندامها به چند گروه و دسته تقسيم ميشوند .
در اندام نرمال تناسبات طولى و عرضى هماهنگ است به طور مثال تناسب عرض شانه با باسن يكسان ميباشد و فاصله كمر تا زير بغل و كمر تا اتصال دو پا به يك اندازه است و محل اتصال بين پاها درست در يك دوم بلندى قد قرار مى گيرد و در غير اين صورت اندام غير نرمال است .

در اين حالت مى توان اندام رو به پنج دسته تقسيم كرد .

✅ اندام مستطيل يا H ( گودى كمر وجود ندارد)
✅ اندام مثلث يا v ( شانه پهن و سينه بزرگتر از باسن)
✅ اندام مثلث واژگون ياA ( بالاتنه باريك باسن وران چاق تر از حد طبيعى)
✅ اندام ساعت شنى يا X ( گودى كمر بيش از حد طبيعى)
✅ اندام دايره يا O ( عرض بدن نسبت به طول بيشتر است)

نكات مفيد درباره اندازه گيرى

✅ مهمترين كار قبل از رسم الگو اندازه گيرى صحيح ميباشد.
✅ نوار باريكى كه براى اندازه گيرى به دور كمر ميبنديم كرسله نام دارد.
✅ هنگام اندازه گيرى شخص مورد نظر بايد يك لباس تنگ و چسبان ركابى بر تن داشته باشد.
✅ اندام بانوان نسبت به گروه سنى باهم متفاوت هستند و به چهار دسته سنى زنانه(women) دخترانه(miss) جوان(jouner)و نوجوان(teen) تقسيم مى شود.
✅ واحد اصلى اندازه گيرى در خياطى متر مى باشد.
✅ متر به چند دسته دسيمتر-سانتيمتر-ميلى متر تقسيم ميشود.
✅ اندازه هاى اصلى براى الگوسازى ٤ مورد ميباشد : قد كامل فرد- دورباسن- دورسينه- دوركمر
✅ اندازه هاى فرعى براى الگوسازى : دورگردن- كارور جلو و پشت- فاصله سينه - بلندى سينه- بلندى باسن- دور بازو- دور مچ - قداستين ميباشد.

نكات مفيد اموزشى در مورد حرفه خياطى و دوخت و دوز و پارچه

١: بهترين حالت براى برش استين ژيگو قرار دادن روى اريب پارچه ميباشد.
٢: براى ثابت شدن رنگ پارچه ميتوانيد انرا مدتى در اب نمك خيس كرده سپس ابكشى كنيد.
٣: مهمترين خطوط در الگوى بالاتنه خط يقه و كارور و سينه و كمر و باسن كوچك و باسن بزرگ ميباشد.
٤: به دوختهايى كه به حالت شل و بلند جهت رد گذارى روى پارچه دوخت ميشوند كوك شل - ففيله - فاسا ميگويند.
٥: كوتاه بودن سوزن چرخ هنگام دوخت باعث ايجاد فاصله هاى نامنظم بين بخيه ها ميشود.
٦: نكته مهم در برش پارچه هاى نخى ابكشى انها قبل از برش ميباشد زيرا پس از شستشو جمع و كوتاه ميشوند.
٧: پارچه هايى كه نمى شود در انها از پس دوزى استفاده كرد حرير و ژرژت ميباشد.
٨: برش بندينك براى لباس بايد حتما از اريب پارچه باشد و برگرداندن ان توسط نخ و سوزن ميباشد.
٩: افرادى كه داراى سر شانه هاى لاغر هستند براى زيباتر نشان دادن اندامشان بايد از برشهاى غير قرينه در لباس استفاده نمايند.
١٠: افرادى كه كوتاه و چاق هستند نبايد از برشهاى چين دار و دراپه ها استفاده كنند.

توضيحات درباره دوخت انواع درزها

١- درز ساده يا معمولى. اين نوع درز بيشتر از درزهاى ديگردر دوخت لباس بكار ميرود معمولا بيشترين درزهاى لباس از اين نوع هستند در اين نوع دوخت نخ و سوزن وطول بخيه بايد متناسب با پارچه باشد و بايد دوقسمت از پارچه راروى يكديگر قرار دهيم و با سنجاق يا كوك به هم متصل كنيم تا كارزير چرخ حركت نكند در دوخت اين نوع درز فاصله بخيه دوخت از لبه درز در تمام طول دوخت بايد يكسان و مساوى باشد مانند شكل زير

درز

و از اين دوخت جهت وصل درز پهلو وسرشانه و انواع برشهاى راسته و لبه هاى پائين دامن استين و بالاتنه و...... استفاده ميگردد.

٢- دوخت درز منحنى در اين نوع دوخت بايد از سرعت كم چرخ استفاده كرد به اين دليل كه بتوانيم فاصله دوخت از لبه را به شكل يكنواخت و يكسان در اوريم وبراى كنترل بهتر دوخت طول بخيه را به اندازه ١/٥ تا ٢ ميليمتر تنظيم كنيد از اين دوخت براى وصل يقه ها دوخت برش پرنسس و يقه هاى نوك گرد مانند يقه ب ب استفاده ميگردد نوع چرخ كارى مانند شكل زير ميباشد .

درز منحنى

انواع دوخت هاى مختلف در خياطى - قسمت دوم

٣- **كوك بست**: براى اتصال پارچه هاى راه واه يا چهار خانه يا طرحهايى كه بايد منظم مقابل هم قرار گيرند استفاده مى شود تا هنگام برش خطوط حركت نكند ودقيق پارچه برش زده شود روش كار هم به اينگونه ميباشد كه پارچه را از يك خط مشخص تا ميزنيم و سوزن را از همين قسمت فرو كرده ودقيق در سمت زيرى كار و كاملا روى همان طرح قرار داده واز زير پارچه خارج ميكنيم ضمنا طول كوك بست نبايد خيلى بلند باشد واين نوع دوخت رو به شكل اريب هم ميتوان انجام داد.

٤- **كوك ريز و درشت**: اين شيوه دوخت اكثرا جهت اتصال دو نوع پارچه به يكديگر مى باشد كه جهت يكى شدن ان براى برش يا دوخت به كار ميرود به طور مثال پارچه اى مانند حرير يا دانتل كه بايد همراه استر دوبل شده و باهم برش زده شود روش كوك هم روى اين سبك كار با فاصله راه هاى عمودى به فواصل ٥ الى ٧/٥ سانتيمتر ودور تا دور پارچه مى باشد كه طول بخيه هم به ظرافت پارچه ميتواند از ١ تا ٣ سانت متغير باشد.

انواع دوخت هاى مختلف در خياطى - قسمت اول

١- دوختهاى دستى و تزئينى
٢- دوخت با انواع ماشينهاى دوخت خانگى و صنعتى

✅ دوختهاى دستى عبارتند از :
١- كوك كوك ابتدائى ترين و ساده ترين نوع دوخت با دست است كه به منظور اتصال موقت تكه هاى لباس جهت جلوگيرى از جابجا شدن انها تا رسيدن به مرحله پرو ميباشد نكته مهم اينجاست كه براى كوك زدن قطعات بايد حتما انها را روى سطحى مانند ميز كار بگذاريم واز گرفتن در دست خوددارى كنيم. كوك نيز خود انواع گوناگونى دارد كه بسته به اهداف دوزنده در موارد مختلف به كار مى رود.

✅ انواع كوك عبارتند از:
١- كوك ساده
٢- كوك شل
٣- كوك بست
٤- كوك ريز و درشت

✔️كوك ساده در اين نوع دوخت ابتدا انتهاى نخ را گره زده واز ته سوزن دوخت به اين صورت كه سوزن را در دست چپ گرفته و با دست راست نخ را از ته سوزن عبور ميدهيم(بسته به چپ دست بودن بر عكس عمل كنيد) سپس سوزن را از زير پارچه به سمت رو بيرون مياوريم وبه فاصله ١/٥ سانت مجدد سوزن را در پارچه فرو برده واين كار را به دفعات تا انتهاى كار تكرار ميكنيم.

✔️كوك شل در اين نوع دوخت بايد ابتدا سوزن نخ شده را پنج سانتيمتر با فاصله از لبه پارچه خارج كنيم و سوزن بعدى را به پشت اين نقطه و در فاصله نصف پنج سانت فرو كنيم و ٢ الى ٢/٥ سانت طول نخ را بيرون پارچه نگه داريم و به همين شكل ادامه دهيم كوك شل جهت رد گذارى و انتقال طرح روى سمت ديگر كار ميباشد كه براى قرينه سازى است و از گچ خياطى يا كاربن هم جهت سهولت كار ميتوان استفاده كرد.

ادامه در قسمت دوم

آموزش کت‌ یقه آمریکائی

از اين يقه براى انواع كت،بلوز،مانتو و پالتوها ميتوان استفاده نمودو بسته به جنسيت پارچه واستفاده آن در فصول مختلف طرحهاى آن را ميتوانيم پهن يا باريك طراحى كنيم. نحوه الگوسازى باريك اين يقه به اين شكل ميباشد.
ابتدا جلوى الگوى پايه مقدار روى همگرد جهت جادكمه لباس رو اضافه كرده وسپس خط شكست را طراحى ميكنيم.

کت‌ یقه آمریکائی

بازى يقه به سليقه مشترى بستگى دارد و از خط شكست يقه و در امتداد آن به اندازه گودى گردن پشت الگو خارج شده خطى مستقيم به سرشانه ميكشيم و از نقطه انتها عدد ثابت 3cm را خارج شده و از روى خود خط سرشانه 3/5 cm خارج ميشويم اين دو نقطه را با خطى صاف توسط خط كش بهم متصل ميكنيم وباقى يقه را مانند نمونه طراحى شده روى مدل به سليقه خودمان ميكشيم تمامى اين سبك يقه ها مانند خودشان نياز به سجاف يقه دارند.

یقه آمریکائی

آموزش كت يقه آرشال

براى طراحى اين يقه ابتدا الگو سازى پايه را اماده ميكنيم و با انتخاب مدل و روى هم گرد لباس بازى يقه را روى cf (خط وسط جلو )مشخص كرده و يقه را با توجه به مدل انتخابى يعنى پهن و باريك بودنش يا طول يقه به اين شكل ترسيم ميكنيم.
ابتدا روى خط سرشانه از گودى گردن ١ cm به سمت حلقه استين داخل ميشويم و ١٢ الى ١٥ يا با توجه به مدل عدد بالاترى را روى خط cf پايين امده و اين دو نقطه را به هم وصل كرده و خط شكست يقه بدست ميايد و براى پهناى پشت يقه عدد ٦ الى ٨cm را در نظر بگيريد ومانند نمونه اموزشى مدل يقه را طراحى كنيد.
ارتفاع طول پشت يقه هم به اندازه گودى گردن پشت الگوى پايه +١cm ميباشد كه در امتداد خط شكست بالا ميرويد. مانند طرح اموزشى به نمايش گذاشته شده.